Våra Policys

SafetyNet Alarm strävar efter att vara det goda företaget, där etik, moral och miljö är viktigt. Det gäller även för våra partners och leverantörer.

Medarbetarpolicy

Alla är medarbetare, och som medarbetare ...

 • arbetar jag professionellt och resultatinriktat och bidrar till att syftet med verksamheten uppnås.
 • förstår jag min roll och samverkar med andra för helheten.
 • är jag nytänkande, förändringsbenägen och tar ansvar för min egen vidareutveckling.
 • arbetar jag ständigt för att förbättra i vardagen, förebygga fel, förenkla och förtydliga.
 • sätter jag mig in i andras situation och är hjälpsam.
 • delar jag med mig av kunskaper och erfarenheter.
 • står jag för vad jag säger och ger och tar både beröm och konstruktiv kritik.
 • talar och skriver jag sakligt och på ett sätt som är lätt att förstå.
 • bidrar jag till gemenskap och en god arbetsmiljö med ett respektfullt bemötande både internt och externt.
 • När konflikter uppstår, pratar vi med varandra, inte om varandra.
 • Jag delar SafetyNet Alarms övriga policys gällande jämställdhet och miljö.

Denna medarbetarpolicy gäller alla inom SafetyNet Alarm. Från styrelsen till arbetstagaren.

 

Jämställdhetspolicy

Jämställdhetsarbetet för anställda på SafetyNet Alarm handlar om att kvinnor och män ska ha lika möjligheter och rättigheter på arbetet. Kvinnor och mäns synsätt, erfarenheter och kompetens skall värderas lika och ses som värdefulla tillgångar i vår strävan att uppnå en effektiv organisation och ett gott arbetsklimat. 

Diskriminering av medarbetare på SafetyNet Alarm får inte förekomma. Alla anställda ska vara försäkrade om att de bedöms och utvärderas på objektiva grunder och inte utifrån kön eller sexuell läggning. SafetyNet Alarm ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete som ska genomsyra all verksamhet. Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer formas, ska jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Jämställdhet är en angelägenhet för alla oavsett var i organisationen man befinner sig. SafetyNet Alarms organisation skall tillsammans med medarbetarna formas på ett sådant sätt att den främjar jämställdheten. För SafetyNet Alarm är cheferna de naturliga föregångarna att skapa ett arbetsklimat där alla arbetstagare betraktar jämställdheten som en tillgång.

 

Miljöpolicy

SafetyNet Alarm ska uppfylla alla lagar och andra krav som ställs på oss och vara ett föredöme i miljöarbetet genom att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan.

Vår största miljöpåverkan sker genom de resor och transporter som vi genomför när vi besöker kunder och skickar iväg och tar emot leveranser. Därför är största delen av vår miljöpolicy fokuserad på hur vi skall agera för att minska vår miljöpåverkan.

 • Vi ska försöka påverka kunder och intressenter att tänka på miljön.
 • Uppmuntra dem att minska sin miljöpåverkan.
 • Vi ska planera och samordna våra tjänsteresor och i större grad använda oss av digitala möten.
 • Vi ska i största mån välja att resa med kollektivtrafik.

Policys för partners och leverantörer

SafetyNet Alarm strävar efter att ha långsiktiga relationer med leverantörer och partners.

SafetyNet Alarm strävar efter att bli det goda företaget, där etik, moral och miljö är viktigt. För att samarbeta med SafetyNet Alarm, måste våra partners och leverantörer leva upp till mottot, det goda företaget.

Vi kontrollerar av våra partners och leverantören sköter följande:

 • att företaget innehar F-skattsedel, är registrerat för mervärdesskatt samt är registrerat som arbetsgivare.
 • att företaget inte har väsentliga oreglerade skatteskulder.

Våra partners och leverantörer skall i sin verksamhet ständigt sträva en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat.